หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  ปฏิบัติธรรมกับ "มจร" ณ อาคารหอฉัน วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  ปฏิบัติธรรมกับ "มจร" ณ อาคารหอฉัน วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  "ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง”

   ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทั้งนี้ มจร ได้จัดตั้ง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ ขึ้นมาเพื่อให้พันธกิจเป็นรูปธรรม โดยใช้โดยใช้อาคารอเนกประสงค์หอฉันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รับประทานอาหาร และใช้เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี  ซึ่งสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละหลายร้อยคน

   หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย ๑.หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ ๒.หลักสูตรสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจ หรือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และ ๓.หลักสูตรสำหรับอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

   ส่วนระยะเวลาการอบรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน ความจำเป็น และปัญหาของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ ๑. อบรมระยะเวลา ครึ่งวัน ๒. อบรมระยะเวลา ๑ วัน ๓. อบรมระยะเวลา ๒ วัน (ค้างคืน) ๔. อบรมระยะเวลา ๒ วัน (ไม่ค้างคืน)  ๕.อบรมระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (ค้างคืน แบบค่าย) และ๖.อบรมระยะเวลา ๓ วัน (ไม่ค้างคืน)

   สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง ๑.การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ ถ้าเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งให้ทราบก่อน อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และ๒.เครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติธรรม (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ชุดขาว หรือ ผ้าสีสุภาพ เป็นต้น)

   สำหรับความเป็นมาของก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอฉัน สืบเนื่องจากวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ากราบนมัสการขอความอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอฉัน ๘๕ ล้านบาท จากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัด สุทัศนเทพวราราม ซึ่งมีนายสิทธิกร บุญฉิม เป็นผู้รับภาระจัดหาทุน

   อาคารอเนกประสงค์หอฉัน ใช้งบประมาณก่องสร้าง ๘๕ ล้านบาท วางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้าง วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการสถาปนาพระกริ่งจักรพรรดิ ในโอกาสฉลองชนมายุ ๗๒ ปี ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จัดพิธีพุทธาภิเษก ๙ ชาติ ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ รวมพิธี ๑๑ วัน ทั้งนี้ได้อาราธนา พระมหาเถราจารย์จากทั่วทุกมุมโลกมาประกอบพิธีเป็นครั้งแรกของเมืองไทย และเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ นายสิทธิกร ได้นำเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์ประธานอุปถัมภ์โครงการก่อสร้าง เพื่อพระราชทานแก่ มจร มาดำเนินการสร้างอาคารหอฉัน

   นอกจากจัดหาทุนก่อสร้างอาคารหอฉัน มจร แล้วนายสิทธิกรยังสร้างพระพุทธสิทธิมุณี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในหอฉัน รวมทั้งมีส่วนในการหาทุนจัดสร้างอาคาร มวก ๔๘ พรรษา จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมของ มจร ทำให้เป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์ไทยอย่างมาก โดยพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทะ ในสมัยดำรงสมณศักดิ์พระธรรมโกศาจารย์ สถิต ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี ได้มีบันทึกอนุโมทนาด้วยลายลักษณ์อักษรประกาศยกย่องให้เป็น “มหาอุบาสกสิทธิกร บุญฉิม”

   สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปประสงค์จะเข้าฝึกปฏิบัติธรรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มจร (ตึกสำนักงานอธิการบดี) โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๘๒, ๘๘๑๘, ๘๘๑๘ , ๘๘๑๖, ๘๘๑๕, และ ๐๘-๙๗๗๒-๙๒๔๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๔๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๔๗ email : sumetha333@yahoo.com <mailto:sumetha333@yahoo.com>

   "มจร ได้จัดตั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ ขึ้นมาเพื่อให้พันธกิจเป็นรูปธรรม โดยใช้โดยใช้อาคารเอนกประสงค์หอฉันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รับประทานอาหาร และใช้เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี"


  • Update : 6/19/2011
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved