หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระพรหมวชิรญาณชี้ พระธรรมทูตคือผู้แทนคณะสงฆ์ไทยในต่างแดน

  พระพรหมวชิรญาณชี้ พระธรรมทูตคือผู้แทนคณะสงฆ์ไทยในต่างแดน

  พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานาวา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระภิกษุที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต จำนวน 86 รูป เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

  พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า "พระธรรมทูต คือผู้ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาในนามคณะสงฆ์ไทย ในนามพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตจึงต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การนุ่งห่ม พระสงฆ์ที่อยู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกัน การอยู่ในประเทศที่หนาวมาก จำเป็นต้องมีเครื่องป้องกันความหนาว และที่สำคัญให้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย และกฏหมายของบ้านเมืองนั้นๆ นอกจากนี้พระธรรมทูตจะต้องเรียนรู้กฏหมาย ประเพณี วัฒนธรรม และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาพื้นเมืองเป็นอย่างดี อีกทั้งต้องมีความพร้อมเพียงกันอยู่ด้วยกันให้ครบองค์สงฆ์ คือ 5 รูปขึ้นไปเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจต่างๆ ได้ตามหลักพระธรรมวินัย ในด้านการปฏิบัติงาน จะต้องสร้างเครือข่ายทั้งในวัดและนอกวัด ในวัดคือพระสงฆ์ นอกวัดคือญาติโยม เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินไปได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรค วิชาการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประสิทธิประสาทให้ช่วงระยะเวลา 3 เดือน เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น เมื่อไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังต้องไปประสบกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติอีกมากหมาย ที่สำคัญพระธรรมทูตจะต้องรู้จักหน้าที่ของตน มีอาจาระที่น่าไว้วางใจ มีความเสียสละ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและประเทศนั้นๆ ได้"

  พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กล่าวว่า "มหาเถรสมาคม ได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบในการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนั้นพระธรรมทูตจะต้องเรียนรู้งาน 3 งาน คือ งานด้านสาธารณูปการ งานวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อสอนชาวชาติ และงานวิชาการพร้อมทั้งต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ตนได้เข้ามาศึกษาอบรม คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของหน่วยงานในการไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างแดน ซึ่งถือเป็นเครือข่ายสนับสนุนความเป็นพระธรรมทูตด้วย"

  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ให้ดูแลรับผิดชอบงานต่างประเทศ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ร่วมกันดำเนินการโครงการอบรมพระภิกษุ เพื่อทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในต่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 1,111 รูป มีศูนย์กลางพระพุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกกว่า 93 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและนับวันก็ยิ่งมีความต้องการพระธรรมทูตเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งขึ้น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินนโยบายด้านกิจการต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนรระดับนานาชาติ ในหลายโครงการ เช่น การประชุมชาวพุทธนานาชาติ การรับวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเข้าเป็นสถาบันสมทบ และการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเพทศ อันเป็นการสนองงานของคณะสงฆ์ ส่งพระสงฆ์ที่มีคุณภาพไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้ และรู้จักแก้ไขปัญหาเมื่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งจะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคนานาประการ เช่น ปัญหาการใช้ภาษาท้องถิ่น การปรับตัวให้เข้ากับอากาศ อาหาร และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการสื่อหลักธรรมและจิตภาวนาอย่างชัดเจนเป็นต้น ซึ่งในปีพุทธศักราช 2554 คณะกรรมการได้คัดเลือกพระสงฆ์จากทั่วประเทศเข้ารับการอบรม จำนวน 86 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการสร้างพระธรรมทูตเผยแผ่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย"

  โครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่น 17 เริ่มการอบรม ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2554 รวม 92 วัน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ภาค คือ ภาคสาธารณูปการ อบรม ภาคจิตภาวนา กำหนดอบรมวันที่ 4 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาฯ แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาควิชาการ กำหนดอบรมวันที่ 28 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  ติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร 035-248-065, 035-248-000 มือถือ 081-371-8812 e-mail : [email protected]

  ผู้เขียน: 
  พระมหาศรีทนต์ สมจาโร

  • Update : 22/5/2554
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved 999arch